Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 09 Νοεμβρίου 2016 10:05

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την συντήρηση, επισκευή λεβήτων – καυστήρων πετρελαίου ή αερίου για τα κτίρια του Δήμου μας

ethnosimo
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                           ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,  08/11/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.  57621                     

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                                               

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                        

FAX: 210-4633375                                

                                              

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην συντήρηση, επισκευή λεβήτων – καυστήρων πετρελαίου ή αερίου, ΚΑΠΗ, Παιδικών σταθμών- Βρεφονηπιακών σταθμών, Αθλητικών χώρων, γραφείων, σχολείων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και όλων των κτιρίων του Δήμου για το έτος 2016-2017.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 16.771,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10/6262.0001 του

σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 και τον αντίστοιχο κωδικό του Προϋπολογισμού έτους 2017.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

 Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν:

 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο θα προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόμενου σε αυτό, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία   διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία δηλώνουν ότι :
  1. έλαβα πλήρη γνώση των όρων της παρούσας μελέτης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχομαι αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α.
  2. Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τους όρους της μελέτης.
  3. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν επί ποινή αποκλεισμού:
   1. Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 για συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης και έναυσης και συντήρησης καυστήρων στερεών υγρών και αερίων καυσίμων.
   2. Επειδή η πλειονότητα των καυστήρων είναι RIELLO, απαιτείται βεβαίωση της αντιπροσωπείας ότι είναι εξουσιοδοτημένος τεχνικός εκπρόσωπος της εταιρείας για όλη την γκάμα των καυστήρων πετρελαίου, αερίου και μικτής καύσης RIELLO που εισάγει η εταιρεία.
   3. Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία, σχετική με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων φυσικού αερίου και πετρελαίου οποία θα προκύπτει από κατάλογο έργων – υπηρεσιών που θα τον καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά.
   4. Την τελευταία τριετία να παρείχαν υπηρεσίες και να έχουν εκτελέσει εργασίες σχετικές με την εγκατάσταση ,συντήρηση και επισκευή δικτύων φυσικού αερίου, και πετρελαίου συνολικής δαπάνης τουλάχιστον 150.000,00€, οι οποίες θα αποδεικνύονται εάν μεν ο εργοδότης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή , εάν δε (ο αποδέκτης ) είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη που αναθέτει την παροχή υπηρεσιών και εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος και θα αναγράφονται στον παρακάτω πινάκα.

    

Πινάκας έργων –υπηρεσιών σχετικών με την εγκατάσταση ,συντήρηση και επισκευή δικτύων φυσικού αερίου και πετρελαίου με το αντικείμενο

 

Α/Α ΤΟΠΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΟΝΟΜΑ,ΤΙΤΛΟΣ,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ) ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΟΣΟ
 ..      ... 
                                 ...                 
         ...  
      ...
 ...

 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη για το Δήμο προσφορά στο σύνολο της.

H προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στη μελέτη. 

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των υπηρεσιών δεν θα γίνεται αποδεκτή

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 & 213-2074702 (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν προσφορές οι οποίες θα έχουν την ίδια δομή με το έντυπο της υπηρεσίας.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τετάρτη 16/11/2016 και ώρα 14.00 μ.μ σε κλειστό φάκελο

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                 ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ