Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016 09:36

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τρεις (3) σχολικές μονάδες

ethnosimo
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                          Κερατσίνι, 09/11/2016
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 320

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

 

Πληροφορίες: Ρ. Παγκράτη                                    

Τηλ.: 2132074-656

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200

Ταχ. Κωδ.: 187.56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, οθονών και περιφερειακού εξοπλισμού και αντίστοιχων λογισμικών, καθώς και σε εγκατάσταση δικτύου για την πλήρη λειτουργία εργαστηρίου πληροφορικής, για τις ανάγκες τριών (3) σχολικών μονάδων ( 3ο Δημοτικό Δραπετσώνας-5ο Δημοτικό Κερατσινίου-18ο & 24ο Δημοτικό Κερατσινίου) που δεν διαθέτουν αντίστοιχα εργαστήρια , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 24.797,52 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν προσφορές οι οποίες θα έχουν την ίδια δομή με το έντυπο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Η κατάθεση προσφορών θα περιλαμβάνει κόστος υλικών και εργασιών (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 18/11/2016 σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200,Ισόγειο , Τ. Κ. 18756).

Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Σχολικής Επιτροπής Τηλ. 213-2074-656 (Παγκράτη Ράνια) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
  2. Οικονομική προσφορά
  3. Τεχνική Προσφορά

  

Τρόπος πληρωμής μετρητοίς μετά την παραλαβή και εγκατάσταση των ανωτέρω.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση