Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016 09:52

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανελαίων)

    

 

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                 Κερατσίνι.:9/11/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                              Αριθμ.Πρωτ.:323 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                          

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 


Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακοινώνει ότι δέχεται σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τη συμφερότερη -υπέρ της Σχολικής Επιτροπής σε αντισταθμιστικά οφέλη- τιμή, για τη συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανελαίων).

 

Τα τηγανέλαια που απορρίπτονται στον Δήμο (από νοικοκυριά και εστιατόρια) θα συλλέγονται σε χώρους συγκεκριμένων πέντε (5) Δημοτικών σχολικών μονάδων του Δήμου, που θα ενταχθούν πιλοτικά στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μαγειρικών ελαίων (τηγανέλαιου). Η συλλογή του τηγανέλαιου θα πραγματοποιείται με έξοδα αποκλειστικά του αναδόχου, σύμφωνα με την πρόταση που αυτός θα καταθέσει. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία για τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων και επιπλέον θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις :

  • Να διαθέτει άδεια συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης χρησιμοποιημένων και αποβλήτων μαγειρικών ελαίων.
  • Να αναλάβει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού που θα προτείνει για τη συλλογή του απόβλητου τηγανέλαιου. Ο εξοπλισμός αυτός θα τοποθετείται από τον ανάδοχο σε Δημοτικά σχολεία του Δήμου, που θα υποδείξει η Σχολική Επιτροπή.
  • Να αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά του απόβλητου τηγανέλαιου με δικά του έξοδα και μέσα.
  • Να αναλάβει τα έξοδα επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων, της επικοινωνίας, διαφήμισης και προώθησης της ιδέας της συλλογής και ενεργειακής αξιοποίησης του απόβλητου τηγανέλαιου στους κατοίκους του Δήμου.
  • Για κάθε ποσότητα συλλεγόμενου τηγανέλαιου θα αποδίδεται από τον ανάδοχο στη Σχολική Επιτροπή, χρηματικό ποσό ως ανταποδοτικό όφελος για τη σχολική μονάδα του Δήμου που το συνέλεξε ή αντίστοιχη ποσότητα συμβατικού ντίζελ θέρμανσης ή ως μείγμα με συμβατικό ντίζελ θέρμανσης, η παραγωγή του οποίου θα έχει ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και θα είναι κατάλληλο προς χρήση από τους υπάρχοντες καυστήρες των σχολικών μονάδων.

 

Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (ισόγειο Δημαρχιακού Μεγάρου - Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι) από Τετάρτη 09-11-2016 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, θα είναι Τετάρτη 16-11-2016 έως στις 14:00. Οι σφραγισμένες προσφορές θα αποσφραγιστούν και εξεταστούν σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΣΙΓΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ