Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016 08:51

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 25/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                Αρ.Πρωτ.60512
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτης Τζούλιας
ΤΗΛ: 213-2074702
FAX: 210-4633375
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
 
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  και της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 24.552,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α 20/6635.0003 με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» και τον  Κ.Α 35/6635.0005 με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σάκων» του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016. 
 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
•  Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
•  Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
•  Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
•  Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 
Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής
 
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος οφείλουν να προσκομίσουν:
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, με γνήσιο υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο 
2. Οικονομική προσφορά
3. Δείγμα των προσφερθέντων σάκων απορριμμάτων
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν και να δώσουν προσφορά και για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη, με την προϋπόθεση ότι θα προσφέρουν την συνολική ποσότητα εκάστου είδους. Ανάδοχος για κάθε είδος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή.
 
Τα υλικά θα παραδοθούν µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή εντός των αποθηκών που θα υποδειχθούν από τον Δήμο.
 
Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών  βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην υπ΄ αριθ. 14/2016 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες  παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074755  (Κος Παναγιώτης Τζούλιας) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr.
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν  προσφορές οι οποίες θα έχουν  την ίδια δομή με το έντυπο της υπηρεσίας.
 
 Η κατάθεση των προσφορών  θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τρίτη 29/11/2016  και ώρα 14.00 μ.μ  σε κλειστό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων των δειγμάτων).
 
Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.
 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση