Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016 12:05

Προκήρυξη για την πρόσληψη δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Αιτήσεις από Παρασκευή 25/11/2016 έως 05/12/2016
ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                                                                                                                              Κερατσίνι , 23/11/2016  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                                                                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ. :   60130
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τηλ.Επικ.:2132074641
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
Για την πρόσληψη δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου, για  το Πρόγραμμα «Άθληση για όλους», έτους 2016-2017.
 
 
Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας
 
Έχοντας υπόψη:
 
1.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄,Β΄ και Γ΄ του Ν. 2190/94, το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
2.Τις  διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/10), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.Το  άρθρ. 29 του Ν.4151/2013(ΦΕΚ  103/Α΄/29-4-2013).
4.Την υπ ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891
(ΦΕΚ1774/Β΄/17-6-2016),  Απόφαση  του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων  Άθλησης για Όλους».
5.Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/20410/1959/1420 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την Πρόσληψη Πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν  Προγράμματα  Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2016-2017 (ΦΕΚ 2863/Β΄/08-09-2016), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν 15 θέσεις Π.Φ.Α. για το Δήμο μας.
6.Τις υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337652/23247/2372/1640/13-10-2016 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΑΟ/337704/23255/2375/1641/13-10-2016, εγκριτικές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την εφαρμογή στο Δήμο μας 62 τμημάτων «Γενικών Προγραμμάτων» άθλησης για Όλους και 3 τμημάτων «Ειδικών Προγραμμάτων» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2016-2017.
7.Την 76/2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής), που θα απασχοληθούν στα προγράμματα ‘Άθληση για Όλους’, περιόδου 2016-17 (30 εβδομάδες) από το Δήμο Κερατσινίου –Δραπετσώνας.
8.Την 361/2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας θέμα: μείωση των θέσεων καθηγητών φυσικής αγωγής για τα προγράμματα ‘Άθληση για Όλους’ 2016-2017 και επανακαθορισμός ειδικοτήτων.
9.Την 382/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Αποδοχή και Έγκριση των προγραμμάτων ‘Άθληση για Όλους’ 2016-2017. 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
 
Την πρόσληψη Δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τη λειτουργία των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» για την περίοδο 2016-2017, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2017 με τις εξής ειδικότητες:
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΔΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
101 Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Κερατσίνι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην  Κολύμβηση Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2017 2
102 Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Κερατσίνι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2017 2
103 Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Κερατσίνι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας με γνώσεις αεροβικής , Pilates , Yoga & σουηδικής γυμναστικής Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2017 4
104 Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Κερατσίνι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας με γνώσεις στον κλασικό αθλητισμό Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2017 2
 
 
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 
•Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Π.Ε με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται (Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα θα προτιμηθούν αυτοί που κατέχουν διπλώματα σεμιναρίων ή αντίστοιχη εμπειρία). 
•Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, δικαστική απαγόρευση).
•Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ηλικία έως  60 ετών.
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς μαζί με την αίτηση τα παρακάτω δικαιολογητικά στο φορέα υλοποίησης.
 
1.Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.
 
2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο Βιογραφικό  Σημείωμα είναι αληθή.
 
3.Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 
4.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 
5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 
6.Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
 
7.Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι άνεργος.
 
8.Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως : Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λ.π) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
 
9.Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 
10.Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά κλπ, που θα υποβληθούν, θα πρέπει να αποδεικνύουν την πραγματική απασχόληση στο αντικείμενο ανά μήνα και ώρες , σε συνδυασμό πάντα με τις βεβαιώσεις Ασφαλιστικού Φορέα ΙΚΑ,ΟΑΕΕ κλπ ,αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή η μοριοδότηση των υποψηφίων,σύμφωνα με το πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας Προγραμμάτων Άθλησης για όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 
 
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση  (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.
 
Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξή τους σε πίνακα ,σύμφωνα με την μοριοδότηση που αναγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας .
 
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :
 
 
Τυπικά Προσόντα
 
Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).
 
Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.
 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.
 
Διδακτορικό: 1 μονάδα.
 
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων  (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγησή τους.
 
 
Εμπειρία
 
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) μήνες.
 
 Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών έως 120 οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: 
 
Αρ. μηνών χ ώρες απασχόλησης το μήνα χ 0,08 μονάδες/120.
 
Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο , δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψήφιους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής:
 
Αρ. μηνών ( έως 20 μήνες) χ 0,05 μονάδες.
 
Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά.
 
 
Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια
 
Πολυτεκνία
 
Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες.
 
Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες.
 
Ανήλικα τέκνα
 
Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
 
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010).
 
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με  0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που  έχει τη γονική μέριμνα.
 
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
 
Λοιπά απαιτούμενα προσόντα
 
Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή / και τυχόν πρόσθετα) προσόντα αυτά βαθμολογούνται ως εξής:
 
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα.
 
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες.
 
Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής  των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.
 
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Μετά  την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν  στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών  για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει  τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.
 
Για τα προγράμματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση.
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με τη συγκεκριμένη ειδίκευση, δύναται να προσληφθούν Π.Φ.Α. με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 
Για ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο, εφόσον το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται είναι τουλάχιστον 10. Για το ποσοστό του 20% των θέσεων ο φορέας υποχρεούται να καταρτίσει ξεχωριστό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων μη προσμετρώντας τα μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.( όλων των υποψηφίων).
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Κερατσινίου –Δραπετσώνας και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. Θα συνταχθεί επίσης και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα .
 
 
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να προμηθεύονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Ελ. Βενιζέλου 200-Κερατσίνι ΤΚ 18756, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  ,υπόψη  κας  Δάιου Δέσποινας τηλ. επικοινωνίας 2132074639. 
 
Σε  περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
 
 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους προσωρινούς  πίνακες σειράς επιτυχίας των υποψηφίων στο Δημοτικό Κατάστημα.
 
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου, υπόψη κας Δάιου Δέσποινας.
 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/τ. Β΄/17-6-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».
 
 
    
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ