Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016 14:57

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Για Την Υλοποίηση Απαραίτητων Εργασιών Εξυγίανσης Και Καθαρισμού Οικιών Επικινδύνων Για Την Δημόσια Υγεία

 

 

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                           ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,  28/11/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                         Αρ. Πρωτ.    60896               

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                                               

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καούρα Μαρία

ΤΗΛ: 213-2074701                                                        

FAX: 210-4633375                                

                                        

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να να συμβληθεί με ανάδοχο που θα υλοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες εξυγίανσης και καθαρισμού οικιών επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (αντιμετώπιση ανθυγιεινών εστιών, απολυμάνσεις, καθαριότητα κλπ) ύστερα από εισαγγελικές παραγγελίες ή αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (αρμοδιότητες Δήμων) του ΚΔΔΚ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι –ΤΟΜΕΑΣ Γ΄ «Ποιότητα Ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων & των Οικισμών» παρ. 10 και 11, καθώς επίσης και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – ΤΟΜΕΑΣ Ε΄ «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» παρ. 2 και 3 όπως ισχύουν και με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.

 

Ως αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες :

 • Αναρρόφηση ακαθαρσιών
 • Απόφραξη φρεατίων αποχέτευσης και αγωγών με τη χρήση μηχανικών μέσων
 • Αποκομιδή απορριμμάτων
 • Απολύμανση-Μυοκτονία
 • Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών (ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, µπάνια , τοίχοι, οροφές, κουφώµατα, φωτιστικά, υαλοπίνακες εντός των οικιών, αλλά και στις αυλές και ταράτσες αυτών)
 • Καθαρισµός πάσης φύσεως εξοπλισµού που βρίσκεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κτιρίου (ενδεικτικά αναφέρονται : κουζίνα, ψυγείο, τραπέζια, καρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες).

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

 

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο του οποίου η προσφορά είναι η χαμηλότερη και ανταποκρίνεται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.

Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της μελέτης.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στη ανωτέρω προμήθεια οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, με γνήσιο υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο
 • Οικονομική προσφορά για το σύνολο της μελέτης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 & 213-2074701 (Κα Καούρα Μαρία).

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 02/12/2016 σε κλειστό φάκελο. 

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.                          

                                                                                

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                     ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ