Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 10:59

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και εξοπλισμού LED στο Δημοτικό Κολυμβητήριο

    
ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                           ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,  9/12/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                         Αρ. Πρωτ. 63351/2016                 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                                               

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                        

FAX: 210-4633375                                

                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και εξοπλισμού LED στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 24.770,24€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και βαρύνει τον κωδικό Κ.Α.: 15/6661.0009 με τίτλο «προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και εξοπλισμού LED στο Δημοτικό Κολυμβητήριο» του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

 

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

 

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών και ανταποκρίνεται στην τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με τον φάκελο της προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:

  1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης και της συγγραφής υποχρεώσεων και συμφωνούν με αυτούς.
  2. Τεχνική προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

 

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

 

Η δαπάνη συσκευασίας, μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

 

O ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και την τοποθέτηση των νέων φωτιστικών.

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 & 213-2074702 (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν προσφορές οι οποίες θα έχουν την ίδια δομή με το έντυπο της υπηρεσίας.

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 16/12/2016 και ώρα 13.00μ.μ σε κλειστό φάκελο. 

 

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.                          

                                                                                

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                       ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και με τους "Όρους Χρήσης" του Ιστοτόπου του Δήμου.