Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016 15:12

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας, επτακοσίων (700) θέσεων

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                             ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   15/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.64067
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή
ΤΗΛ: 213-2074702
FAX: 210-4633375
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
 
Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςη δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας, επτακοσίων (700) θέσεων, σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου», προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4412/2016.
 
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.0048  και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας, επτακοσίων (700) θέσεων, σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου, έτους 2016 » του σκέλους των εξόδων του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29/12/2016  ημέρα Πέμπτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10.00 π.μ και θα λήξει στις 10.30 π.μ.
 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές , Νομικά πρόσωπαημεδαπά και αλλοδαπά , Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών του προϋπολογισμού και όχι για μέρος αυτού
 
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756,2ος όροφος Τμήμα Προμηθειώντηλέφωνα:2132074699, 2132074702, 2132074755 Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 
 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ