Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 15:19

Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρείου και εστίασης για την δημιουργία Κοινωνικού μαγειρείου

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                       ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 19/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.64597
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή 
ΤΗΛ: 213-2074702
FAX: 210-4633375
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
 
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην «Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρείου και εστίασης για την δημιουργία Κοινωνικού μαγειρείου στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας ».
 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης  ανέρχεται στο ποσό 24.700,80 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.0044 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρείου και εστίασης για την δημιουργία Κοινωνικού μαγειρείου στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας» του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.
 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
•Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 
•Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 
•Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
 
•Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 
Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
 
Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών και ανταποκρίνεται στην τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 
Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.
 
 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής
 
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με τον φάκελο της  προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής :
 
1.Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986)  με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν  γνώση των όρων της παρούσας μελέτης και της συγγραφής υποχρεώσεων και συμφωνούν με αυτούς. 
 
2. Τεχνική προσφορά
 
3. Οικονομική προσφορά 
 
Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.
 
Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα , πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση  νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως  για το σκοπό αυτό .
 
Τα προμηθευόμενα είδη που αναφέρονται στην μελέτη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται πιο κάτω.
 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.
 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες  παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 & 213-2074702  (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr .
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν προσφορές οι οποίες θα έχουν  την ίδια δομή με το έντυπο της υπηρεσίας.
 
Η κατάθεση των προσφορών  θα γίνεται δεκτή μέχρι την Πέμπτη  22/12/2016  και ώρα 14.00μ.μ σε κλειστό φάκελο.
 
Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.
 
 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση