Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017 15:22

Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2017

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κερατσίνι,     22 / 02 / 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ.:       10849

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προμηθειών                                                            

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι                          

Ταχ. Κωδ.: 18756                                                      

Πληροφορίες: Ελένη Μυργιαλή                               

Τηλέφωνο: 213.2074699, 213.2074755                   

Φαξ: 210.4633375        

                                              

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΕΘΝΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα δοθεί ως εξής:

α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους, των ομάδων: B) Κατεψυγμένων Ειδών Γ) Ελαιολάδου  Δ) Ειδών Κρεοπωλείου, Ε) Ειδών Οπωροπωλείου.

β)    Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα είδη των υπολοίπων ομάδων, ήτοι:

       A) Ειδών Παντοπωλείου και ΣΤ) Ειδών Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες του Δήμου  Κερατσινίου -Δραπετσώνας

  1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074699 – 213.2074755   Φαξ: 210.4633375

  1. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»
  2. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:

                                                                               ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1 :   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Είδη με Φ.Π.Α. 13%)

                                                                               ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2 :   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Είδη με Φ.Π.Α. 24%)

ΟΜΑΔΑ Β΄  :  ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

ΟΜΑΔΑ Γ΄   : ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΟΜΑΔΑ Δ΄   : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Ε΄   : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ.1 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (Είδη με Φ.Π.Α. 13%)

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ.2 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (Είδη με Φ.Π.Α. 24%)

  1. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (8 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο
  2. Συνολικός προϋπολογισμός:

516.858,07 € χωρίς Φ.Π.Α.

  79.104,40 € Φ.Π.Α. (13% & 24%)

595.962,47 € συνολικός προϋπολογισμός

6.  Διάρκεια σύμβασης:  Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της.  Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 10.337,16 Ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα - υποομάδα ή ομάδες – υποομάδες των ειδών της μελέτης

  1. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074755 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(
  2. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.  Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Πέμπτη 06 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
  4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
  5. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.