Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017 10:31

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συντήρηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   30/03/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 Αρ. Πρωτ. 18223/2017                          

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                                            

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                                           

FAX: 210-4633375                                           

                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων - συντηρητών για την συντήρηση  ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων, ΚΑΠΗ, Πολιτιστικών Κέντρων, παιδικών σταθμών για δύο χρόνια.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

•     Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

•     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

•     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

•     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 20.980,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει  τον   ΚΑ. 10.6262.0004  και τον ΚΑ. 15.6262.0021 με τίτλο « συντήρηση των ανελκυστήρων » ως εξής:

 Οι κωδικοί που θα βαρύνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017 είναι  ο Κ.Α.10/6262.0004 με το ποσό 2.031,12 ευρώ  και ο Κ.Α. 15/6262.0021 με ποσό 5.836,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το έτος 2018  οι αντίστοιχοι κωδικοί Κ.Α.10/6262.0004 με το ποσό 2.708,16  ευρώ  και Κ.Α. 15/6262.0021 με ποσό 7.782,24 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και οι αντίστοιχοι κωδικούς για το έτος 2019 ο Κ.Α 10/6262.0004 με το ποσό 677,04  ευρώ και ο Κ.Α. 15/6262.0021 με ποσό 1.945,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής

Η ανάδειξη των συντηρητών θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη για το Δήμο προσφορά ανά κτίριο.