Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017 13:14

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών

 εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   17/5/2017

    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αρ. Πρωτ. :     26398             

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                                                

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αιμιλιανή Καλή

ΤΗΛ: 213-2074705                                                        

FAX: 210-4633375

e-mail :                                

                                                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών για τις συντηρήσεις και επισκευές που γίνονται από τον Δήμο σε διάφορες σχολικές μονάδες στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους.

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση  που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη και ανταποκρίνεται στην τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα των ειδών.

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Με την κατάθεση της προσφοράς απαραίτητη είναι η προσκόμιση δειγμάτων για είδη με αύξοντα αριθμό 1-9  της ομάδας Α και για το είδος της ομάδας Γ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών  τηλ. 213-2074699  &   213-2074705.

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 26/5/2017 σε κλειστό φάκελο.

Οι προσφορές δύνανται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.