Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2017 10:06

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 για την ανάθεση του έργου με τίτλο : ‘Ανακατασκευή, επισκευή & συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων δημοτικής ενότητας Δραπετσώνας έτους 2017’.

 εθνοσημο

 

Ημερομηνία:  8-6-17

Αρ. Πρωτ.:  31220.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ:ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 200           

Τ.Κ. 18756-Κερατσίνι             

 

ΑΔΑ:7ΘΚ0ΩΕΣ-Π1Ψ

ΑΔΑΜ:17PRC006296853 2017-06-08

ΕΡΓΟ: ‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017’

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 247.921,46  (με Φ.Π.Α. 24%)

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

ΑΡ.ΜΕΛ.:

03/31-3-2017

 

ΚΑ.:

15/7331.0051

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  1. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 για την ανάθεση του έργου με τίτλο : ‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017’, προϋπολογισμού 247.921,46 €  (με Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο αφορά την κάτωθι κατηγορία εργασιών:

  • κατηγορία εργασιών «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» με προϋπολογισμό 170.708,55 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και Απρόβλεπτα 15%).
  • κατηγορία εργασιών «Η/Μ» με προϋπολογισμό 28.228,11 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και Απρόβλεπτα 15%).
  1. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, καθώς και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, μελέτη, τεύχη κ.λπ.), θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr, μέχρι και την Πέμπτη  30-06-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία και συγκεκριμένα στο email: , τα εξής στοιχεία τους: Επωνυμία, τηλέφωνο, fax, email, προκειμένου να ειδοποιηθούν για τυχόν αλλαγές.

Πληροφορίες: Κλημάνογλου Π., Ζωγραφίδη Αγγελική Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2074811-12.

  1. Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αριθμ. απόφασης 182/2016)  που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β 4269/30-12-2016).
  2. Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί  στις 04 του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών 10:00 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σε έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/16.
  3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις Σ.Δ.Σ.[1], καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε του άρθρου 76  του Ν. 4412/2016.

 

Αναλυτικότερα συμμετέχουν:

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α2  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & στην Α1 τάξη και άνω  για έργα κατηγορίας Η/Μ.

 (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1,  ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ.

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους των 3.999,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (άρθρο 72, παρ. 1α του Ν.4412/16).
  2. Το έργο χρηματοδοτείται από  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου.

 

[1] στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας.