Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017 12:42

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια υδραυλικών υλικών

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   20/07/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    Αρ. Πρωτ.  40497                       

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                   

FAX: 210-4633375                                                                                 

                                                                                              

                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια  υδραυλικών  υλικών  για ανακατασκευή ,επισκευή και συντήρηση των αθλητικών χώρων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας  σε Δήμους . Τα συγκεκριμένα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή και συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών ανά ομάδας όπως περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών ανά ομάδα υπό την προϋπόθεση να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο
  2. Τεχνική  προσφορά.
  3. Οικονομική προσφορά

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 13.604,04 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα  βαρύνει τον κωδικό 15/7331.0061  του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702.     

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη μέχρι την Τετάρτη 26/07/2017 σε κλειστό φάκελο.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.                          

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.