Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017 12:18

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών φαρμακείου και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   17/8/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              Αρ. Πρωτ. :    44383              

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                                                

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αιμιλιανή Καλή

ΤΗΛ: 213-2074705                                                        

FAX: 210-4633375

e-mail :                                

                                                                                         

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υλικών φαρμακείου και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση  που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών  τηλ. 213-2074699  &   213-2074705.

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Δευτέρα 4 / 9 / 2017 σε κλειστό φάκελο.

Οι προσφορές δύνανται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.