Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017 12:51

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ψυγείων

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,21-8-17    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                   Αρ. Πρωτ.   44299

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ειρήνη Λάμπρου

ΤΗΛ: 213-2074700                                                   

FAX: 210-4633375                                                                                                    

                                                                                                              

                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ψυγείων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Μαγειρείου, του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, για το έργο «Βελτίωση κτιριακών Κοινωνικών Υποδομών (παιδ. Σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους».

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της μελέτης εφόσον συμφωνεί με την τεχνική έκθεση

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 7.489,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7331.0062 με τίτλο εξόδου «Βελτίωση κτιριακών Κοινωνικών Υποδομών (παιδ. Σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους», του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο
  2. Τεχνική προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

 

Για πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074700 & 213-2074699.        

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη.

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

           

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τετάρτη  30/08/2017 σε κλειστό φάκελο

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ. Κ. 18756.                          

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση