Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 13:02

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια τοπογραφικών οργάνων για τις ανάγκες τοπογραφικών αποτυπώσεων του Δήμου.

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                      ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,    28/09/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.  51778
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή
ΤΗΛ: 213-2074702
FAX: 210-4633375
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
 
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια τοπογραφικών οργάνων για τις ανάγκες τοπογραφικών αποτυπώσεων του Δήμου.
 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
•    Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
•    Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
•    Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
•    Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 14.954,40 € (ευρώ)  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30/7131.0008  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 .
 
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής
 
 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
 
1.   Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν  ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 
2.   Τεχνική προσφορά 
3.   Οικονομική προσφορά
 
 
Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας ξεχωριστά που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας και ανταποκρίνεται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.
 
Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή.
 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702.  
 
Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr
 
 
Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Πέμπτη 05/10/2017 σε κλειστό φάκελο.
 
Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.
 
Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση