Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 13:38

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τους χώρους Κοινωνικού Συσσιτίου

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   6/10/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                  Αρ. Πρωτ. 53336                    

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                                            

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756                          

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                        

FAX: 210-4633375                                        

                                           

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τους χώρους  Κοινωνικού Συσσιτίου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό 15.743,68 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.0055 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού μαγειρείου και εστίασης και λοιπά  για τις ανάγκες του Κοινωνικού μαγειρείου του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας».

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986)  με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν  γνώση των όρων της παρούσας μελέτης και της συγγραφής υποχρεώσεων και συμφωνούν με αυτούς.
  2. Τεχνική προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα , πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση  νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως  για το σκοπό αυτό

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας ξεχωριστά που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας και ανταποκρίνεται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

           

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Πέμπτη 12/10/2017 σε κλειστό φάκελο.  

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702.  

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση