Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 15:24

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια μέσων πυροπροστασίας

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   11/10/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                Αρ. Πρωτ.  54667/12-10-17                    

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                                           

FAX: 210-4633375                                                            

                                                                                      

                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια μέσων πυροπροστασίας για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου για τις ανάγκες του έργου βελτίωση κτιριακών Κοινωνικών Υποδομών ( Παιδ. Σταθμοί, ΚΑΠΗ, κλπ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

 

Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.065,96 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7331.0062   του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «Βελτίωση κτιριακών Κοινωνικών Υποδομών (παιδ. Σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους».

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν:

  ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς

2.Τεχνική Προσφορά

3.Οικονομική προσφορά

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών και ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη και λοιπές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702.             

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη.

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

           

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Δευτέρα 16/10/2017 σε κλειστό φάκελο

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ. Κ. 18756.                          

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση