Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 11:19

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός καινούργιου δίκυκλου 125 c.c. για τις ανάγκες του έργου βελτίωση κτιριακών κοινωνικών υποδομών (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, κ.λ.π)

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                    ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   12/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:   54675
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λάμπρου Ειρήνη
ΤΗΛ: 213-2074700
FAX: 210-4633375
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) καινούργιου δίκυκλου 125 c.c. για τις ανάγκες του έργου βελτίωση κτιριακών κοινωνικών υποδομών (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, κ.λ.π), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους.
 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
•  Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
•  Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
•  Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
•  Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανωτέρω είδους περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 
Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής εφόσον συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά  εφόσον συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.480,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον κωδικό 15/7131.0062 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.
 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
 
1.  Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
2.  Τεχνική προσφορά
3.  Οικονομική προσφορά
4.  Δήλωση του προμηθευτή για το χρόνο παράδοσης που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο (2) μήνες
 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074700. 
 
Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr
 
Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 20/10/2017 σε κλειστό φάκελο.   
 
Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.
 
Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση