Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017 12:27

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μίσθωση αυτοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   18/10/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:    55766

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                                            

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λάμπρου Ειρήνη

ΤΗΛ: 213-2074700                                                                           

FAX: 210-4633375                                           

                                            

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στη μίσθωση αυτοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος για την κοπή και κλάδευση υψηλών και επικίνδυνων δέντρων που φύονται σε διάφορα σημεία του Δήμου μας.

Η μίσθωση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς μίσθωση καλαθοφόρου και τα λοιπά στοιχεία της μίσθωσης περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον κωδικό 35/6234.0004 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) έχουν λάβει γνώση των όρων της μελέτης και συμφωνούν με αυτούς β) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και γ) ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο
  2. Τεχνική προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074700.     

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τετάρτη 25/10/2017 σε κλειστό φάκελο.  

 

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                                   

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ