Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 09:32

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   23/10/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ.:    56592

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                                            

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λάμπρου Ειρήνη

ΤΗΛ: 213-2074700                                                                           

FAX: 210-4633375                                           

                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτόματου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής εφόσον συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά για μία ή και για τις δύο ομάδες, με την προϋπόθεση ότι θα προσφέρουν το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρον την χαμηλότερη προσφορά για κάθε ομάδα..

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.799,84 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον κωδικό 35.6262.0009 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
  2. Τεχνική προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074700.     

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τετάρτη 1/11/2017 σε κλειστό φάκελο.  

 

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                                   

 

 Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

 ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ