Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 13:26

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συντήρηση του φυσικού χλοοτάπητα του γηπέδου "Π. Σαλπέας"

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Αρ.πρωτ.:     59163

Ημερομηνία: 6-11-2017

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΑΛΠΕΑ ΕΤΟΥΣ 2017»

 

Κ.Α.  :     15.6262.0022

ΠΡΟΫΠ.: 24.788,10 €

Α.Μ. :     16/25-10-2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Μελετών

Ελ.Βενιζέλου 200,

Κερατσίνι 187 56

Πληροφ. Γεωργαράς Ν. & Κλημάνογλου Π.

Τηλ. 213 2074 813, 213 2074 811

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΑΛΠΕΑ ΕΤΟΥΣ 2017» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΑΛΠΕΑ ΕΤΟΥΣ 2017».

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 24.788,10 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2017 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ).

Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και με τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθμ. 16/25-10-2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

Δεκτοί στην ανακοίνωση γίνονται Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Έργων Πρασίνου, για όλες τις τάξεις πτυχίων, βάσει του άρθρου 59 του Ν.4278/04-08-2014: Α1 έως και 7η τάξη για έργα Πρασίνου (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια) καθώς και επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες, εργοδηγοί κ.λπ.) αντίστοιχης κατηγορίας έργου και για το αντίστοιχο όριο προϋπολογισμού, (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια).

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα  13-11-2017 και ώρα 12:00 μ.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

— Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις της μελέτης της Υπηρεσίας.

— Οικονομική προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης συμπληρωμένη σε δικό τους έγγραφο (σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο).

— Απλό φωτοαντίγραφο εγγραφής στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων Πρασίνου, για όλες τις τάξεις πτυχίων, βάσει του άρθρου 59 του Ν.4278/04-08-2014: Α1 έως και 7η τάξη για έργα Πρασίνου (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια) καθώς και επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες, εργοδηγοί κ.λπ.) αντίστοιχης κατηγορίας έργου και για το αντίστοιχο όριο προϋπολογισμού, (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια), κατ’ αντιστοιχία.

— Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (Ε.Β.Ε., ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ) που στο αντικείμενο δραστηριοτήτων τους περιλαμβάνεται η συντήρηση εργασιών πρασίνου.

— Φορολογική Ενημερότητα & Ασφαλιστική Ενημερότητα.

— Πιστοποιητικό Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο, Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001 ή ισοδύναμο, Πιστοποιητικό συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία  σύμφωνα με το OHSAS 18001 ή ισοδύναμο, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά την φάση υποβολής της  προσφοράς (ισχύει και σε περιπτώσεις κοινοπραξίας-σύμπραξης και για κάθε μέλος της).

— Κατάλογο με τις συντηρήσεις χλοοταπήτων που έχει αναλάβει ο υποψήφιος ανάδοχος την τελευταία τριετία με τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου συνοδευόμενες από  τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

— Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986  ότι διαθέτει για τις ανάγκες του έργου στην Ελλάδα άρτια υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση της σύμβασης και συγκεκριμένα σε αθλητικούς φυσικούς χλοοτάπητες ποδοσφαιρικών ή άλλων γηπέδων.

— Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που να δηλώνει την διαθεσιμότητα του απαιτούμενου εξοπλισμού για το συγκεκριμένο έργο συντήρησης με επισυναπτόμενο τον κατάλογο (κατ’ ελάχιστον) των μηχανημάτων-εργαλείων  όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές συνοδευόμενο από  τα  αντίστοιχα γνήσια αντίγραφα  των  τιμολογίων απόκτησης των.

— Για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του προσφέροντα αν δεν είναι ιδιόκτητα:

Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα  ότι θα χρησιμοποιήσει άλλο πάροχο για την μίσθωση μηχανημάτων, συνοδευόμενη από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του παρόχου μηχανημάτων, ότι διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα  και αποδέχεται την μίσθωση για τον προσφέροντα και το συγκεκριμένο έργο συνοδευόμενη από :

Α) ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης για το συγκεκριμένο έργο. 

Β) κατάλογο μηχανημάτων με θεωρημένα γνήσια αντίγραφα των τιμολογίων απόκτησης των.

— Ο προσφέρων θα πρέπει ακόμη να προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο άδειας χειριστή ελκυστήρα  που ανήκει στον ίδιο ή στο προσωπικό του, ή εφόσον δεν διαθέτει, υπεύθυνη δήλωση από χειριστή ελκυστήρα ότι αποδέχεται την συνεργασία με τον προσφέροντα για το συγκεκριμένο έργο  συνοδευόμενη από γνήσιο αντίγραφο άδειας χειριστή ελκυστήρα.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τεχνική Υπηρεσία, 1ος Όροφος, Τμήμα Μελετών, πληροφ. κος Νικόλαος Γεωργαράς & κος  Κλημάνογλου Π.), πρωτοκολλημένο από το Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των ανωτέρω δικαιολογητικών και της σφραγισμένης συμπληρωμένης Οικονομικής τους προσφοράς, το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα 13-11-2017 και ώρα 12:00 μ.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους.

Το τεύχος της μελέτης (Τεχνική Έκθεση, Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο Εργασιών, Συγγραφή Υποχρεώσεων), θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στα τηλέφωνα: 213 207 4813 – 213 207 4811).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

                                                                                           

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                      

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση