Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2017 10:55

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   6/11/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ.:    59237

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                                            

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λάμπρου Ειρήνη

ΤΗΛ: 213-2074700                                                                           

FAX: 210-4633375                                           

                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στη προμήθεια πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τη βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, την αντικατάσταση φθαρμένων πινακίδων και στύλων, την επισήμανση επικίνδυνων σημείων του δικτύου και εκτελούμενων έργων κλπ, για τις ανάγκες του έργου «Περιβαλλοντικές Βελτιώσεις - Διαμορφώσεις και Θεματικές Παρεμβάσεις, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους».

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  • Τις διατάξεις της παρ. 31 του άρθρου 2 καθώς και τις  διατάξεις  του άρθρου 328 Ν. 4412/2016.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών, περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.328,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον κωδικό 35/7332.0020 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) έχουν λάβει γνώση των όρων της μελέτης και συμφωνούν με αυτούς β) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και γ) ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο
  2. Τεχνική προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074700.     

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Πέμπτη 16/11/2017 σε κλειστό φάκελο.  

 

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                                   

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ