Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 11:12

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συντήρηση, επισκευή λεβήτων – καυστήρων

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,      14/11/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                Αρ. Πρωτ.             60656                  

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                                                 

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ&ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                        

FAX: 210-4633375                                

                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην συντήρηση, επισκευή λεβήτων – καυστήρων πετρελαίου ή αερίου, ΚΑΠΗ, Παιδικών σταθμών- Βρεφονηπιακών σταθμών, Αθλητικών χώρων, γραφείων, σχολείων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και όλων των κτιρίων του Δήμου για το έτος 2017-2018.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 12.170,60 € ευρώ

 (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει  τον  κωδικό  Κ.Α. 10/6262.0014  του

 σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΄ (ΦΕΚ Α΄ 147/2016).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
 3. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
 4. Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.31 του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.

                 Η ανάδειξη του  μειοδότη θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη για το Δήμο προσφορά  στο

      σύνολο της.

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των υπηρεσιών δεν θα γίνεται αποδεκτή

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) με την οποία δηλώνουν ότι :
 2. έλαβα πλήρη γνώση των όρων της παρούσας μελέτης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχομαι  αυτούς  πλήρως και ανεπιφύλακτα .
 3. Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τους όρους της μελέτης.

Γ    Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν επί ποινή αποκλεισμού:

 1. Επειδή η πλειονότητα των καυστήρων είναι RIELLO, απαιτείται βεβαίωση της αντιπροσωπείας ότι είναι εξουσιοδοτημένος τεχνικός εκπρόσωπος της εταιρείας για όλη την γκάμα των καυστήρων πετρελαίου, αερίου και μικτής καύσης RIELLO που εισάγει η εταιρεία.
 2. Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία, σχετική με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων φυσικού αερίου και πετρελαίου οποία θα προκύπτει από κατάλογο έργων – υπηρεσιών που θα τον καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά.
 3. Την τελευταία τριετία να παρείχαν υπηρεσίες και να έχουν εκτελέσει εργασίες σχετικές με την εγκατάσταση ,συντήρηση και επισκευή δικτύων φυσικού αερίου, και πετρελαίου συνολικής δαπάνης τουλάχιστον 150.000,00€, οι οποίες θα αποδεικνύονται εάν μεν ο εργοδότης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή , εάν δε (ο αποδέκτης ) είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη που αναθέτει την παροχή υπηρεσιών και εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος και θα αναγράφονται στον παρακάτω πινάκα.

 Πινάκας έργων –υπηρεσιών σχετικών με την εγκατάσταση ,συντήρηση και επισκευή δικτύων φυσικού αερίου και πετρελαίου με το αντικείμενο

Α/Α

ΤΟΠΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΟΝΟΜΑ,ΤΙΤΛΟΣ,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ)

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ

ΠΟΣΟ

           

Ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα για τυχόν ανταλλακτικά ή μέρη των ανταλλακτικών που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω φθοράς ή βλάβης.

 1. Οικονομική Προσφορά

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες  παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  &  213-2074702  (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν  προσφορές οι οποίες θα έχουν  την ίδια δομή με το έντυπο της υπηρεσίας.

 Η κατάθεση των προσφορών  θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τρίτη  21/11/2017  και ώρα 14.00 μ.μ  σε κλειστό φάκελο.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.                          

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    

                                                                                                                                                                                                                                      

ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ       

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση