Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 12:13

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια υδραυλικών υλικών

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,  15 /11/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.  61123/16-11-2017               

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Μυργιαλή Ελένη

ΤΗΛ: 213-2074704                                                                                                    

                                                                                           

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του έργου «Περιβαλλοντικές βελτιώσεις-Διαμορφώσεις και θεματικές παρεμβάσεις, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους». Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη μελέτη 145.0/2017 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

 Η προμήθεια κρίνεται αναγκαία και επιτακτική, προκειμένου οι υπηρεσίες του Δήμου μας να προμηθευτούν υλικά που θεωρούνται απαραίτητα για να δουλέψουν και να διαμορφώσουν τον χώρο στην περιοχή του μώλου Κράκαρη στην περιοχή της Δραπετσώνας έτσι ώστε να γίνει τόπος επισκέψιμος για όλους του δημότες μας.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  •     Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών και ανταποκρίνεται στην τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς  και
  2. Τεχνική Προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 10.920,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 35/7332.0020 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074704.     

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη μέχρι την  Πέμπτη  23/11/2017,  σε κλειστό φάκελο.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.                          

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.              

              

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ            

ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ