Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 13:20

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για ηλεκτρολογικά είδη

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Κερατσίνι,          28 / 11 / 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.:            63228 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προμηθειών                                                  

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι                              

Ταχ. Κωδ.: 18756                                                       

Πληροφορίες: Παναγιώτα Παπαδάκη              

Τηλέφωνο: 213.2074704                    

Φαξ: 210.4633375                                                       

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής, ανά τμήμα ειδών.

           

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074704   Φαξ: 210.4633375

 1. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
 2. Υπό προμήθεια είδη - εκτιμώμενη αξία:

Τμήμα Α΄:  Ασφάλειες, εκτιμώμενης αξίας 30.402,44 € πλέον ΦΠΑ 24%. – CPV 31211300-1

Τμήμα Β΄: Μετασχηματιστές, εκτιμώμενης αξίας 20.642,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. – CPV 31170000-8

Τμήμα Γ΄:  Καλώδια, εκτιμώμενης αξίας 23.894,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. – CPV 44321000-6

Τμήμα Δ΄:  Λαμπτήρες, εκτιμώμενης αξίας 30.077,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. – CPV 31531000-7

Τμήμα Ε΄:  Ηλεκτρολογικό υλικό, εκτιμώμενης αξίας 14.787,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. – CPV 31681410-0

Τμήμα ΣΤ΄:  Ηλεκτρολογικά  εξαρτήματα, εκτιμώμενης αξίας 26.220,25 € πλέον ΦΠΑ 24%. – CPV 31681000-3

 1. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
 2. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών και διαφόρων υλικών
 3. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (6 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο
 4. Συνολικός προϋπολογισμός:

146.022,69 € χωρίς Φ.Π.Α.

  35.045,45 € Φ.Π.Α. (24%)

181.068,14 € συνολικός προϋπολογισμός

 1. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. 
 2. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 2.920,45 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα για το οποίο θα συμμετέχει.
 3. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης
 4. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κα. Παναγιώτα Παπαδάκη) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074704 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )
 5. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Τετάρτη 03 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.
 1. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 2. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
 3. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
 5. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:  Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο  διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»
 6. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Ο Δήμαρχος  

 

Χρήστος Βρεττάκος