Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 11:38

Διαγωνισμός για προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                                                           ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   05/12/2017

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ.        64807   

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτης Τζούλιας

ΤΗΛ: 213-2074702                                                             

FAX: 210-4633375                                                             

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης», προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4412/2016.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον  Κ.Α. 20.6699.0006  με τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης» του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις  19/12/2017  ημέρα Τρίτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10.00 π.μ και θα λήξει στις 10.30 π.μ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά , συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756, 2ος όροφος Τμήμα Προμηθειών τηλέφωνα: 213-2074699, 213-2074702, Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                                                                        

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ