Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017 14:01

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   06/12/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                Αρ. Πρωτ.      65788/7.12.2017                 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μυργιαλή Ελένη

ΤΗΛ: 213-2074702                                                   

FAX: 210-4633375                                                                                 

                                                                                              

                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια  δομικών υλικών  για ανακατασκευή ,επισκευή και συντήρηση των αθλητικών χώρων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας  σε Δήμους . Τα συγκεκριμένα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή και συντήρηση διάφορων αθλητικών χώρων του Δήμου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας / Τμήμα Αθλητισμού).

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  •     Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών και ανταποκρίνεται στην τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς  και
  2. Τεχνική Προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

 

 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του

 άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 :

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά  έγγραφα της εταιρίας (ή έστω μια υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία), έτσι ώστε να  αποδεικνύεται  ο νόμιμος  εκπρόσωπος της εταιρίας

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.497,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα  βαρύνει τον κωδικό 15/7331.0061  του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702.     

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη μέχρι την  Πέμπτη 14-12- 2017 και ώρα 14:00,  σε κλειστό φάκελο.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.                          

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                              

                                                                                                           

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                                                                

ΔΙΑΚΑΚΗ  ΕΥΓΕΝΙΑ