Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 14:27

Διακήρυξη για την ανακατασκευή της οδού Μυστρά

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ ΚΑΙ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ» προϋπολογισμού 204.914,98€ (συμπ. Φ.Π.Α.).