Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 13:50

Πρόσκληση για προμήθεια έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα, εδαφοβελτιωτικών υλικών και φυτοπαθολογικού υλικού, καθώς και κηπαίου χώματος

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,12/02/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6594/14-2-18 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καούρα Μαρία
ΤΗΛ: 213-2074701
FAX: 210-4633375
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
 
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα, εδαφοβελτιωτικών υλικών και φυτοπαθολογικού υλικού, καθώς και κηπαίου χώματος  για τις ανάγκες του έργου: «Προμήθειες για τη διαμόρφωση, αποκατάσταση, αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής «ΣΙΛΟ» στο παραλιακό μέτωπο Λιπασμάτων στα πλαίσια Β’ φάσης κοινωφελούς εργασίας».
 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
•  Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
•  Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
•  Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
•  Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
•  Τον Ν.4414/2016 αρ. 61 παρ.2 ° περί ενίσχυσης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης”
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προμηθευόμενων ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 
Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών της κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή.
 
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 21.967,22 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον κωδικό 30.7135.0017 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.
 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, με γνήσιο υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
 
2. Για την Ομάδα Α είναι απαραίτητη: Άδεια εμπορίας και διακίνησης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
 
3. Για την Ομάδα Β είναι απαραίτητη : Άδεια εμπορίας και διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων  σύμφωνα με το Ν.4036/2012 (ΦΕΚ 8Α /27-1-2012) καθώς και άδεια εμπορίας και διακίνησης λιπασμάτων σύμφωνα με το Ν.4235/14 (Α΄32 άρθρο 49), την ΥΑ9748/100747(ΦΕΚ2692/4-10-12) και την ΚΥΑ 4166/51687(ΦΕΚ 1031Β/25-4-14) .
 
4. Οικονομική προσφορά
 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074701
 
Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr
 
Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τρίτη 20/02/2018 σε κλειστό φάκελο.
 
Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.
 
Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.
 
 
                                                               Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
                                                               ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ