Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018 07:57

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» προϋπολογισμού 3.568.668,99 € (συμπ. Φ.Π.Α.).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Παράταση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’’, ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού 3.568.668,99 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., λόγω τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17-04-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23-04-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00.00 π.μ. 

 
                                                                                                                                        Ημερομηνία:  12-02-2018
                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.:  6397
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΔΑ: ΨΒΟΩΩΕΣ-ΔΛ4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                ΑΔΑΜ: 18PROC002657494
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                      ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’
ΤΜΗΜΑ:ΜΕΛΕΤΩΝ                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» - CPV: 45112711-2
Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 200                                                                       Προϋπολογισμός:  3.568.668,99€ (συμπ. Φ.Π.Α.)
Τ.Κ. 18756-Κερατσίνι                                                                                   ΚΑ:64/7326.0001
Πληροφορίες: Κλημάνογλου Π.,                                                                   2018: 2.500.000,00€
Γεωργαράς Ν.                                                                                              2019: 1.068.668,99€
Τηλέφωνα: 213 2074 811-813
Φαξ: 210 4610808
e-mail:
Ιστότοπος: www.keratsini-drapetsona.gr
 
 
 
                         ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
                                                  ΚΑΕ9779.07.022
                   ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ.: 06/27-04-2017
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
1.Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 (μεικτή σύμβαση), σε συνδυασμό με το άρθρο 95, παρ.2α και το άρθρο 5 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»,  προϋπολογισμού 3.568.668,99 €  (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).
 
Το έργο αφορά τις κάτωθι κατηγορίες εργασιών: 
•κατηγορία εργασιών «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» με προϋπολογισμό 1.622.324,30 ευρώ
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και Απρόβλεπτα 15%), μη συμπερ. Φ.Π.Α
•κατηγορία εργασιών «Η/Μ» με προϋπολογισμό 576.219,84 ευρώ
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και Απρόβλεπτα 15%), μη συμπερ. Φ.Π.Α.  
•κατηγορία εργασιών «ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» με προϋπολογισμό 362.715,61 ευρώ
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και Απρόβλεπτα 15%), μη συμπερ. Φ.Π.Α.
•κατηγορία εργασιών «ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με προϋπολογισμό 125.908,91 ευρώ
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και Απρόβλεπτα 15%), μη συμπερ. Φ.Π.Α.
 
2.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, της πύλης www.promitheus.gov.gr για τα Δημόσια Έργα, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr
 
3.Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακηρύξεων κάτω των ορίων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (υπ' αριθμ. 127/29.11.2017 απόφαση της Αρχής). Το νέο πρότυπο τεύχος είναι προσαρμοσμένο στις διατάξεις της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. Α' 137) και το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. Α' 171).
 
4.Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 21-03-2018 και ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00:00 π.μ.
 
5.Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.2α σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ.2α του ν. 4412/2016 (Μεικτή σύμβαση έργου και προμήθειας) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
 
6.Δικαιούμενοι συμμετοχής στον Διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Η/Μ, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε:
 
α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις Σ.Δ.Σ.1 , καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε του άρθρου 76  του Ν. 4412/2016. 
 
Αναλυτικότερα συμμετέχουν:
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 3η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή κοινοπραξία δύο εταιρειών στην 2η τάξη για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην 1η  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ή κοινοπραξία δύο εταιρειών στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Πρασίνου ή κοινοπραξία δύο εταιρειών στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Πρασίνου.
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ2 , ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Η/Μ, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
 
7.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους των 57.559,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (άρθρο 72, παρ. 1α του Ν.4412/16).
 
8.Η διάρκεια της σύμβασης είναι δεκατέσσερις (14) μήνες.
 
9.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
10.Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τους Οικονομικούς Φορείς.
 
11.Ενστάσεις: Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού  600,00 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31.5.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374) και του Π.Δ. 39/4-5-2017 Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρχή έναρξης μετά την 01-03-2018).  
 
12.Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ9779.07.022).
 
13.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου.
 
 
 --------------------------------------------------
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας.
2 Διεθνής συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις.
 
 
                                                                                            Κερατσίνι, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
 
 
                                                                                          O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                           ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 
 
 
                                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
 
 
 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση