Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 13:06

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για Προμήθεια Κεντρικού Υπολογιστικού Συστήματος

    

      εθνοσημο                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         Κερατσίνι, 20 / 02 / 2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 7065 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών                                                    

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι                               

Ταχ. Κωδ.: 18756                                                       

Πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας               

Τηλέφωνο: 213.2074699, 213.2074755                       

Φαξ: 210.4633375                                                       

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής, ανά τμήμα ειδών.

           

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
  Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756
  Τηλέφωνο: 213.2074699 – 213.2074755   Φαξ: 210.4633375

 1. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

 2. Υπό προμήθεια είδη - εκτιμώμενη αξία:
  Τμήμα Α΄: Εξοπλισμός κεντρικού υπολογιστικού συστήματος (Hardware) εκτιμώμενης αξίας 65.625,00 €    πλέον ΦΠΑ 24%. – CPV 32420000-3
  Τμήμα Β΄:  Πακέτα λογισμικών (Software), εκτιμώμενης αξίας 53.729,84 € πλέον ΦΠΑ 24%. – CPV 48781000-6

 1. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας

 2. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών και διαφόρων υλικών

 3. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (2 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο

 4. Συνολικός προϋπολογισμός:
  119.354,84 € χωρίς Φ.Π.Α.
  28.645,16 € Φ.Π.Α. (24%)
  148.000,00 € συνολικός προϋπολογισμός

 1. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της.

 2. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 2.387,10 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα για το οποίο θα συμμετέχει.

 3. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης

 4. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074755 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )

 5. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.
  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Τετάρτη 21  Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

 6. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

 7. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες

 8. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.

 9. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

 1. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο  διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»

 2. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 Ο Δήμαρχος  

 Χρήστος Βρεττάκος

    

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση