Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 12:36

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Σιδήρων & Αναλώσιμων Υλικών για Συντήρηση & Επισκευή Κτιριακών Υποδομών Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου

                 εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   20/02/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               Αρ. Πρωτ.7358/21-2-2018                       

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                       

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                                            

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                        

FAX: 210-4633375                                        

                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια σιδήρων και αναλώσιμων  υλικών εργαλείων για τις ανάγκες του έργου: «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών υποδομών σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους».

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 12.059,62€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 15/7331.0056 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών υποδομών σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους»  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, όπως περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα των ειδών.

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών της κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς
  2. Τεχνική προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα , πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση  νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως  για το σκοπό αυτό .

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702. 

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τρίτη  27/2/2018 σε κλειστό φάκελο.  

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.               

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

                   

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση