Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018 13:16

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση και συντήρηση κλιματιστικών μονάδων

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   28/02/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               Αρ. Πρωτ.     8803

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                       

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτα Παπαδάκη

ΤΗΛ: 213-2074704                                                                           

FAX: 210-4633375                                                            

                                                                                      

                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση και συντήρηση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του έργου: Βελτίωση Κτιριακών Κοινωνικών Υποδομών (παιδ. Σταθμοί, ΚΑΠΗ, κ.λπ.) στα πλαίσια υλοποίησης κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους. Μετά την προμήθεια διαφόρων κλιματιστικών μονάδων, που υλοποιήθηκε πέρσι στον Δήμο μας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες αποδοτικότερης θέρμανσης και ψύξης στους χώρους των κτιριακών κοινωνικών υποδομών, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η προμήθεια αυτών των υλικών αφενός για να τοποθετηθούν οι κλιματιστικές μονάδες φέτος στους χώρους αυτούς και αφετέρου για να συντηρηθούν οι ήδη υπάρχουσες.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  • Του Ν.4414/9-8-2016 αρ.61 παρ.2 ‘’ περί ενίσχυσης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης’’

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 12.359,19 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7331.0062  του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, με τίτλο «Βελτίωση κτιριακών Κοινωνικών Υποδομών (παιδ. Σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους» (συνεχ. 2017).

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 

  1. 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν: ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς

2.Τεχνική Προσφορά

3.Οικονομική προσφορά

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα όπως περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας και ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη και λοιπές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074704.  

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

           

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 09/03/2018 σε κλειστό φάκελο

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ. Κ. 18756.                          

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                                  

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    

                                                                                                              

ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ                  

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση