Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018 13:06

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   05/03/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               Αρ. Πρωτ. 9821/9-3-2018                   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                                            

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                        

FAX: 210-4633375                                        

                                          

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων για όλους τους χώρους και τα κτίρια του Δήμου.

          Ειδικότερα ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκε η ανάγκη για αναγόμωση & συντήρηση πυροσβεστήρων σε Δημοτικά κτίρια, Πολιτιστικά κέντρα, Σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς και λοιπά κτίρια του Δήμου.

Η ενδεικτική δαπάνη της αναγόμωσης – συντήρησης και προμήθειας υπολογίζεται στο ποσό των 15.711,42 € με το ΦΠΑ και βαρύνει πιστώσεις εξόδων έτους 2018 με το ποσό των 1.375,16€ τον Κ.Α.: 10/6265.0004, των 14.336,26€ τον Κ.Α.: 15/6265.0006.

            Η εκτέλεση της εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των εργασιών και ο οποίος πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης . Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των εργασιών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς
  2. Τεχνική Προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα , πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό .

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702.

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

           

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τετάρτη 14/03/2018 σε κλειστό φάκελο.  

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.              

                    

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ