Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 14:41

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)» προϋπολογισμού 4.870.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.).

 Epixeirisiako Attiki 2014 2016

                                                                                                                                                                   Ημερομηνία:  06/03/2018
                                                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:  9339
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        ΑΔΑ: ΩΨΥΓΩΕΣ-ΩΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                             ΑΔΑΜ: 18PROC002764111
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                    ΕΡΓΟ:«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ:ΜΕΛΕΤΩΝ                                                                                                                                   ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»  -
Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 200                                                                                                                   CPV: 45215100-8
Τ.Κ. 18756-Κερατσίνι                                                                                                                                ΕΣΠΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ανάπτυξη -
Πληροφορίες: Γεωργαράς Ν.,                                                                                                                  Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών
Κλημάνογλου Π..                                                                                                                                       και Υποδομών Υγείας»
Τηλέφωνα: 213 2074 813 - 811                                                                                                                 Προϋπ. πράξης:  5.000.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
Φαξ: 213 2074 814                                                                                                                                     (MIS: 5008051)
e-mail:                                                                                                                    ΚΑΕ: :(Κύριος Έργου-2ηΥ.ΠΕ.): 9333α
Ιστότοπος: www.keratsini-drapetsona.gr                                                                                                2018: 5.000.000,00€
 
 
                                                                                                                                                                                           ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ -
                                                                                                                                                                                                                               ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
                                                                                                                                                                                                                               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
                                                                                                                                                                                                   ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ.:   08/12-06-2017
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 (μεικτή σύμβαση), σε συνδυασμό με το άρθρο 95, παρ.2α και το άρθρο 5 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών του έργου (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»,  προϋπολογισμού 4.870.000,00   (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).
 
Το έργο αφορά τις κάτωθι κατηγορίες εργασιών: 
 
•κατηγορία εργασιών «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» με προϋπολογισμό 1.909.655,96 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και Απρόβλεπτα 15%), μη συμπερ. Φ.Π.Α. 24%.
•κατηγορία εργασιών «Η/Μ» με προϋπολογισμό 1.055.521,29 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και Απρόβλεπτα 15%), μη συμπερ. Φ.Π.Α. 24%. 
•κατηγορία εργασιών «ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με προϋπολογισμό 156.952,37 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και Απρόβλεπτα 15%), μη συμπερ. Φ.Π.Α. 24%.
 
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού) στον ειδικό, Δημόσια προσβάσιμο χώρο, της πύλης www.promitheus.gov.gr για τα Δημόσια Έργα, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr
 
3. Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακηρύξεων κάτω των ορίων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (υπ' αριθμ. 127/29.11.2017 απόφαση της Αρχής). Το νέο πρότυπο τεύχος είναι προσαρμοσμένο στις διατάξεις της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο Ν.4412/2016 με το άρθρο 39 του Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. Α'137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. Α'171), καθώς και την έναρξη ισχύος των Προδικαστικών Προσφυγών (αρχή έναρξης μετά την 01-03-2018).
 
4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16-04-2018 και ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00:00 π.μ.
 
5. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 (Μεικτή σύμβαση έργου και προμήθειας) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος, μαζί με το αναλυτικό έντυπο Οικονομικής Προσφοράς εξοπλισμού (για τις ομάδες προμήθειας της μεικτής σύμβασης), το οποίο θα αναρτήσει η υπηρεσία μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (σε μορφή excel). Οι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν την αριθμητική αναγραφή όλων των επιμέρους τιμών του εξοπλισμού στο αρχείο αυτό, ενώ στη συνέχεια υποχρεούνται στην μετατροπή του σε αρχείο pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο θα συμπεριλάβουν υποχρεωτικά στον σχετικό υποφάκελο επί ποινή απαραδέκτου.
 
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον Διαγωνισμό:
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Η/Μ και ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε:
 
α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις Σ.Δ.Σ.1 , καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε του άρθρου 76  του Ν. 4412/2016.
 
Αναλυτικότερα συμμετέχουν:
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην 3η  τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή κοινοπραξία δύο εταιρειών στην 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,  στην 2η  τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Η/Μ και στην Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (Διεθνής συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις), ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Η/Μ και ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
 
7.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους των 78.548,00 € (ΕΥΡΩ) και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (άρθρο 72, παρ. 1α του Ν.4412/16).
 
8.Η διάρκεια της σύμβασης είναι δεκαοκτώ (18) μήνες.
 
9.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
10.Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τους Οικονομικούς Φορείς.
 
11.Προδικαστικές Προσφυγές: Για το παραδεκτό της άσκησης προδικαστικής προσφυγής (αρχή έναρξης μετά την 01-03-2018), ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών Α.Ε.Π.Π., κατατίθεται παράβολο, από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ, ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 
 
12.Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
 
13.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
1στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας.
 
 
 
Κερατσίνι, 06/03/2018
 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
 
 
 
 
Eyropaiki Enwsh 2014 2016

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση