Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 09:52

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια τραπεζόπαγκων, κάδων απορριμμάτων δαπέδου , ξύλινου σπιτιού και συνθετικού φράχτη

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 23/03/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               Αρ. Πρωτ.     12110           

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                       

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καούρα Μαρία

ΤΗΛ: 213-2074701                                                   

FAX: 210-4633375                                                            

                                                                                                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια τραπεζόπαγκων, κάδων απορριμμάτων δαπέδου , ξύλινου σπιτιού και συνθετικού φράχτη για τις ανάγκες του έργου: ¨Έργο προμήθειες για την διαμόρφωση – αποκατάσταση – αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής «ΠΡΕΣΣΟΦ » στην Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου στα πλαίσια Β φάσης κοινωφελούς εργασίας¨

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  • Τον Ν.4414/2016 αρ. 61 παρ.2 ° περί ενίσχυσης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης”

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών και ο οποίος πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.962,16 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον κωδικό 35.7135.0050 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει

     γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι

       εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο

  1. Τεχνική προσφορά
  2. Οικονομική προσφορά

Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη και λοιπές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074701

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο, μέχρι την Παρασκευή 30/03/2018 σε κλειστό φάκελο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.                        

Τρόπος πληωμής επί πιστώσει.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   

ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση