Δευτέρα, 02 Απριλίου 2018 09:36

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 29/03/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            Αρ. Πρωτ. 12921

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                       

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτα Παπαδάκη

ΤΗΛ: 213-2074704                                                   

FAX: 210-4633375                                                                                       

 

 

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση και αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών στο Δημαρχείο της Δραπετσώνας στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωφελούς εργασίας με τίτλο : «Έργο προμήθειες για την συντήρηση- αποκατάσταση και εξοπλισμό Δημαρχείου Δραπετσώνας στα πλαίσια Β’ φάσης κοινωφελούς εργασίας».

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
  • Τις διατάξεις του Ν.4414/2016, αρ.61 παρ. 2 “περί ενίσχυσης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης’’

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών και θα ανταποκρίνεται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 13.966,12 ευρώ, συμπερ. Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10/7135.0019 με τίτλο εξόδου «Έργο προμήθειες για την συντήρηση- αποκατάσταση και εξοπλισμό Δημαρχείου Δραπετσώνας στα πλαίσια Β’ φάσης κοινωφελούς εργασίας» του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο
  2. Τεχνική προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074 704 (Παναγιώτα Παπαδάκη).       

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη μέχρι την Πέμπτη 12/04/2018 και έως 2:00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.                          

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                                                                                                                                        

                                                                                        

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                      

 ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

 Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

                                                                                    

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση