Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 10:35

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με τον Ν. 4412/16, για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» προϋπολογισμού 1.359.993,00€ συμπ. ΦΠΑ

 ethnosimo

 

Ημερομηνία: 18-4-2018

Αρ. Πρωτ.: 14786

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ:ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 200

Τ.Κ. 18756-Κερατσίνι

Πληροφορίες: Ζωγραφίδη Α., Γεωργαράς Ν.

Τηλέφωνα: 213 2074 812 - 813

Φαξ: 213 2074 814

e-mail:

Ιστότοπος: www.keratsini-drapetsona.gr

ΑΔΑ: Ω8Ν4ΩΕΣ-4ΜΡ

ΑΔΑΜ: 18PROC002957872

 

ΕΡΓΟ: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ »

CPV: 45000000-7

2018:   150.000,00 €

2019: 1.209.993,00€

Κ.Α.: 30/7322.0004

 

XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ.:  15.1/20-09-2017

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 1. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 (μεικτή σύμβαση), σε συνδυασμό με το άρθρο 95, παρ.2α και το άρθρο 5 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ», προϋπολογισμού 1.359.993,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο αφορά τις κάτωθι κατηγορίες εργασιών:

 • κατηγορία εργασιών «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» με προϋπολογισμό 618.342,27 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και Απρόβλεπτα 15%), μη συμπερ. Φ.Π.Α. 24%.
 • κατηγορία εργασιών «Η/Μ» με προϋπολογισμό 196.575,07 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και Απρόβλεπτα 15%), μη συμπερ. Φ.Π.Α. 24%.
 • κατηγορία εργασιών «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» με προϋπολογισμό 110.864,55 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και Απρόβλεπτα 15%), μη συμπερ. Φ.Π.Α. 24%.

 

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού) στον ειδικό, Δημόσια προσβάσιμο χώρο, της πύλης www.promitheus.gov.gr για τα Δημόσια Έργα, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr
 2. Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακηρύξεων κάτω των ορίων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (υπ' αριθμ. 127/29.11.2017 απόφαση της Αρχής και δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Φ.Ε.Κ. Β’4534/21-12-2017). Το νέο πρότυπο τεύχος είναι προσαρμοσμένο στις διατάξεις της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο Ν.4412/2016 με το άρθρο 39 του Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. Α'137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. Α'171), καθώς και την έναρξη ισχύος των Προδικαστικών Προσφυγών (αρχή έναρξης από την 02-03-2018).
 3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17-05-2018 και ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00:00 π.μ.
 4. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 (Μεικτή σύμβαση έργου και προμήθειας) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και συγκεκριμένα: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (άρθρο 95, παρ.2α και Προμήθειας), αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.
 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Η/Μ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις Σ.Δ.Σ.1, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Αναλυτικότερα συμμετέχουν:

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην:

1) 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και

2) Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Η/Μ και

3) Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ή κοινοπραξία δύο εταιρειών της Α1 τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (Διεθνής συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις), ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Η/Μ και ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους των 21.935,00 € (ΕΥΡΩ) και ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (άρθρο 72, παρ. 1α του Ν.4412/16).
 2. Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες.
 3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τους Οικονομικούς Φορείς.
 5. Προδικαστικές Προσφυγές: Για το παραδεκτό της άσκησης προδικαστικής προσφυγής (αρχή έναρξης μετά την 02-03-2018), ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών Α.Ε.Π.Π., κατατίθεται παράβολο, από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ, ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
 6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)
 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου.

 ----------------------------------------------------------------------------------------

1στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας.

 

 

 

Κερατσίνι, 17/04/2018

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση