Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 14:42

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του έργου: «Προμήθειες για την διαμόρφωση-αποκατάσταση-ανάβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής ‘’Κράκαρη’’ στο παραλιακό μέτωπο Λιπασμάτων στα πλαίσια Β’ φάσης κοινωφελούς εργασίας

 ethnosimo

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                          ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 24/04/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                        Αρ. Πρωτ. 15741/24-4-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074704

FAX: 210-4633375                                                                                                                                                                                                        ΠΡΟΣ:

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του έργου: «Προμήθειες για την διαμόρφωση- αποκατάσταση- ανάβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής ‘’Κράκαρη’’ στο παραλιακό μέτωπο Λιπασμάτων στα πλαίσια Β’ φάσης κοινωφελούς εργασίας» (συνεχ. 2017).

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανωτέρω είδους περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
  • Τις διατάξεις του Ν.4414/2016, αρ.61 παρ. 2 “περί ενίσχυσης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης’’

 

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών εφόσον πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

 

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.390,45, συμπερ. Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.0016 με τίτλο εξόδου «Έργο προμήθειες για τη διαμόρφωση – αποκατάσταση – αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής «ΚΡΑΚΑΡΗ συνεχ.» του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο
  2. Τεχνική προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702.

 

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

           

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 27/04/2018 σε κλειστό φάκελο.  

 

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ. Κ. 18756.

 

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση