Δευτέρα, 07 Μαΐου 2018 12:43

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018'' ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.400,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

 ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                     Ημερομηνία:  04-05-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 17091 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΜΕΛΕΤΩΝ                                                                                                                                                                                               ΑΔΑ: 6ΛΑΔΩΕΣ-7Η2
Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 200                                                                                                                                                                                 ΑΔΑΜ: 18PROC003042141 2018-05-04
Τ.Κ. 18756-Κερατσίνι                                                                                                                                                                                             ΕΡΓΟ:  ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Γκιέργκιελ Ε.,                                                                                                                                                                                  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Τηλέφωνα: 213 2074 809                                                                                                                                                                                      ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2018''
Φαξ: 210 4610814                                                                                                                                                                                                 CPV: 45232420-2
e-mail:  ;                                                                                                                                                                               Προϋπολογισμός:  74.400,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.)
Ιστότοπος: www.keratsini-drapetsona.gr                                                                                                                                                               ΚΑ:30.7312.0014
 
                                                                                                                                                                                                                              ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
                                                                                                                                                                                                                             ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ.:    01/26.02.2018
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
O Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου 
 
''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2018'', 
 
εκτιμώμενης αξίας 74.400,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) (σχετική η με αριθμό 1 / 2018 μελέτη της ΤΥ) .
 
 
 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) : 59.606,63 €
 
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, και το TEΥΔ που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης  είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (www. www.keratsini-drapetsona.gr.gr)
 
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/05/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (οδός Ελ.Βενιζέλου 200, 18756-Κερατσίνι).
 
Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.
 

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην A1  τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,  

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1 , ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. 

 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
 
Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν  υπό τους όρους των άρθρων 19 και 76 του Ν.4412/2016 
 
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147).
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
 
Χρηματοδότηση:  Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 
Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
 
Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 213 2074 809, FAX 213 2074 814, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  Ελισάβετ Γκιέργκιελ
 
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
 
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Διεθνής συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις.
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση