Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 14:22

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια τεσσάρων ηλεκτρονικών φωτεινών πινακίδων

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 22/05/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 Αρ. Πρωτ.     19693          

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                       

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γιώργος Καραμούζης

ΤΗΛ: 213-2074702                                                   

FAX: 210-4633375                                                                                   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών φωτεινών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων για τις ανάγκες του έργου «Προμήθειες για τον εξοπλισμό πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια Β’ Φάσης Κοινωφελούς Εργασίας» συν. 2017 , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η προμήθεια των φωτεινών πινακίδων στοχεύει στην ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι Προδιαγραφές των ανωτέρω πινακίδων περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική μελέτη που έχει συνταχθεί από τον Δήμο.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  • Του Ν.4414/Α’ /9-8-2016 αρ.61 παρ.2 ‘’ περί ενίσχυσης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης’’

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας που περιγράφεται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας και ο οποίος πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος της συνολικά ζητούμενης ποσότητας δεν θα γίνεται αποδεκτή .

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι α) έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο β) διαθέτουν επαρκές προσωπικό και αναγκαίο εξοπλισμό για την άμεση ανταπόκριση σε βλάβες καθώς και για την πιθανή αντικατάσταση μερών της προμήθειας για το χρόνο που θα απαιτηθεί για την πλήρη αποκατάσταση τους γ) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
  2. Τεχνική προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρέχουν κατά την προσφορά αναλυτική κατάσταση των τεχνικών χαρακτηριστικών όλων των εξαρτημάτων.

Να οριστεί από τους συμμετέχοντες ο χρόνος εγγύησης των μηχανημάτων και όπου απαιτείται και των εξαρτημάτων τους.

Να προσκομιστούν τα επιπλέον Δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και οποιοδήποτε επί πλέον στοιχείο μπορεί να συμβάλλει στην σύγκριση και αξιολόγηση των προσφορών.

Η δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.7135.0082 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702.    

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, μέχρι την Πέμπτη 31.05.2018 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.                          

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                                                                                                                           

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ            

ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση