Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 13:16

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για προμήθεια φωτιστικών και λοιπού εξοπλισμού

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κερατσίνι,         24 / 05 / 2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αριθ. Πρωτ.:       19986

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα: Μελετών                                                         

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι                              

Ταχ. Κωδ.: 18756                                                       

Πληροφορίες: Ιωάννης Αναπλιώτης, Νικόλαος Γκαμίλης                    

Τηλέφωνο: 213.2074655, 213.2074806                    

Φαξ: 210.4633375                                                      

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο συνδυαστικό κόστος ζωής.

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074655 – 213.2074806   Φαξ: 210.4633375

 1. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»
 2. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
 3. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:

Α/Α

Περιγραφή

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

1

Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED ισχύος 65 watt

τεμάχιο

2.583

2

Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED ισχύος 110 watt

τεμάχιο

918

3

Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED ισχύος 130 watt

τεμάχιο

560

4

Προμήθεια και εγκατάσταση βραχίονα

τεμάχιο

4.061

5

Κόστος αφαίρεσης βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικό σώμα

τεμάχιο

4.061

6

Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού

τεμάχιο

6.035

7

Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED ισχύος 60watt και τοποθέτηση σε δημοτικούς ιστούς

τεμάχιο

1.974

8

Προμήθεια ιστών φωτισμού με ταυτόχρονη αφαίρεση παλαιών ιστών φωτισμού 3m και εγκατάσταση των νέων

τεμάχιο

1.104

 1. Κατανομή σε τμήματα: Όχι. Η σύμβαση δεν διαιρείται σε τμήματα.
 2. Συνολικός προϋπολογισμός:

4.228.274,50 € χωρίς Φ.Π.Α.

1.014.785,88 € Φ.Π.Α. (24%)

5.243.060,38 € συνολικός προϋπολογισμός

 1. 7. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της.
 2. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 84.565,49 €
 1. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης
 2. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα Μελετών (κ. Ιωάννης Αναπλιώτης, Νικόλαος Γκαμίλης) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074655 – 213.2074806 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ).
 3. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.
 4. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 5. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δέκα (10) μήνες
 6. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
 7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
 8. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»
 9. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 24/05/2018
 10. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Βρεττάκος

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και με τους "Όρους Χρήσης" του Ιστοτόπου του Δήμου.