Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 13:16

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για προμήθεια φωτιστικών και λοιπού εξοπλισμού

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κερατσίνι,         24 / 05 / 2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αριθ. Πρωτ.:       19986

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα: Μελετών                                                         

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι                              

Ταχ. Κωδ.: 18756                                                       

Πληροφορίες: Ιωάννης Αναπλιώτης, Νικόλαος Γκαμίλης                    

Τηλέφωνο: 213.2074655, 213.2074806                    

Φαξ: 210.4633375                                                      

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο συνδυαστικό κόστος ζωής.

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074655 – 213.2074806   Φαξ: 210.4633375

 1. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»
 2. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
 3. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:

Α/Α

Περιγραφή

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

1

Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED ισχύος 65 watt

τεμάχιο

2.583

2

Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED ισχύος 110 watt

τεμάχιο

918

3

Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED ισχύος 130 watt

τεμάχιο

560

4

Προμήθεια και εγκατάσταση βραχίονα

τεμάχιο

4.061

5

Κόστος αφαίρεσης βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικό σώμα

τεμάχιο

4.061

6

Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού

τεμάχιο

6.035

7

Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED ισχύος 60watt και τοποθέτηση σε δημοτικούς ιστούς

τεμάχιο

1.974

8

Προμήθεια ιστών φωτισμού με ταυτόχρονη αφαίρεση παλαιών ιστών φωτισμού 3m και εγκατάσταση των νέων

τεμάχιο

1.104

 1. Κατανομή σε τμήματα: Όχι. Η σύμβαση δεν διαιρείται σε τμήματα.
 2. Συνολικός προϋπολογισμός:

4.228.274,50 € χωρίς Φ.Π.Α.

1.014.785,88 € Φ.Π.Α. (24%)

5.243.060,38 € συνολικός προϋπολογισμός

 1. 7. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της.
 2. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 84.565,49 €
 1. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης
 2. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα Μελετών (κ. Ιωάννης Αναπλιώτης, Νικόλαος Γκαμίλης) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074655 – 213.2074806 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ).
 3. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.
 4. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 5. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δέκα (10) μήνες
 6. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
 7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
 8. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»
 9. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 24/05/2018
 10. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Βρεττάκος

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση