Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018 09:48

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για προμήθεια γευμάτων

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κερατσίνι,     11 / 06 / 2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ.:   23378  

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών                                                    

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι                          

Ταχ. Κωδ.: 18756                                                      

Πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας                                   

Τηλέφωνο: 213.2074699, 213.2074755                  

Φαξ: 210.4633375                                                      

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των ειδών

η «Προμήθεια πλήρους γεύματος για την σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, για το σχολικό έτος 2018-2019», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 208.320,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και συγκεκριμένα των ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην υπ΄ αριθ. 6/2018 μελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού – Αθλητισμού & Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 14/06/2018

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:   14/06/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:   05/07/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α., ήτοι: 3.360,00 €

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημερομηνία 11/07/2018 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το διάστημα του σχολικού έτους 2018-2019.

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, από την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2019-2020 στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου .

Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες: Τζούλιας Παναγιώτης, τηλ. 213-2074755, φαξ: 210-4633375, e-mail:

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : www.promitheus.gov.gr, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας www.keratsini-drapetsona.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο-προμηθευτή.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση