Τετάρτη, 08 Αυγούστου 2018 13:19

Πρόσκληση ενδιαφέροντος - προμήθεια μηχανημάτων συντήρησης κήπων για περιβαλλοντικές βελτιώσεις

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 06/08/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                 Αρ. Πρωτ. 32464/8-8-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτα Παπαδάκη

ΤΗΛ: 213-2074704                                                                                                      

                                                                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια μηχανημάτων συντήρησης των κήπων για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: Περιβαλλοντικές βελτιώσεις - Διαμορφώσεις και θεματικές παρεμβάσεις στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους (συνεχ. 2017). 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

  • • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
  • • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
  • • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
  • • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  • • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών και ανταποκρίνεται στην τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή. 


Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς  και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 
  2. Τεχνική Προσφορά. 
  3. Οικονομική προσφορά. 

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 5.642,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.24% και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 35/7332.0020 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074704.       

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη μέχρι την  Παρασκευή  24/08/2018 σε κλειστό φάκελο.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στον Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ. Κ. 18756.                          

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.              

              

                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                            Και με εντολή

                                                                                             Η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος

 

                                                                                                    ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ          

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση