Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018 12:27

Πρόσκληση ενδιαφέροντος: (α) Απεντόμωση, μυοκτονία, απολύμανση δημοτικών χώρων - κτιρίων (β) Προνυμφοκτονία, απεντόμωση, μυοκτονία δικτύου φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 09/08/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                Αρ. Πρωτ. 32557              

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                                           

FAX: 210-4633375                                                                

                                                                                      

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην απεντόμωση - μυοκτονία, απολύμανση δημοτικών χώρων και κτιρίων, αλλά και στον έλεγχο και στην καταπολέμηση κουνουπιών και απεντόμωση - μυοκτονία του δικτύου φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων για το 2018.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

Εργασία 1: Απεντόμωση - μυοκτονία, απολύμανση των δημοτικών χώρων και κτιρίων του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας για το έτος 2018 και θα βαρύνει τους ΚΑ.15/6142.0014 του Δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2018.

Εργασία 2: Έλεγχος και καταπολέμηση κουνουπιών (προνυμφοκτονία) και απεντόμωση - μυοκτονία του δικτύου φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας για το έτος 2018 και  θα βαρύνει τους  ΚΑ.30/6142.0010, 30/6142.0011 του Δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2018.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό 23.894,18€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Ο ανάδοχος θα προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνυπολογίζοντας και αξιολογώντας το κόστος των εργασιών, το είδος και την ποιότητα των εργασιών (υλικά, εξοπλισμός, προσωπικό, τεχνική ικανότητα, τεχνική υποδομή και στελέχωση, οργάνωση, χρονοδιάγραμμα εργασιών) εφ’ όσον δεν υπάρχουν ουσιώδεις αποκλίσεις από την τεχνική έκθεση της παρούσας μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για όλες τις εργασίες. Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν προσφορά για κάποια εργασία, η προσφορά θα απορρίπτεται.

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με προσκόμιση σφραγισμένων προσφορών με συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς της υπηρεσίας ή έντυπο προσφοράς του προμηθευτή με την ίδια δομή με το έντυπο της υπηρεσίας και μετά από αξιολόγηση.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 44112/2016.

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν 3536/2007.

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

5) Με το υπ’ αρ. Γ1α/ΓΠ οικ 19586/7-3-2018 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και ΠΖ του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2018.

6) Με την παρούσα μελέτη.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

  1. 1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
  2. 2. Τεχνική προσφορά.
  3. 3. Οικονομική προσφορά.

Ο ανάδοχος να διαθέτει:

Α.         Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

Β.         Να απασχολεί τουλάχιστον δύο επιστήμονες ως μόνιμο προσωπικό και με εμπειρία στο αντικείμενο που θα παρευρίσκονται στις εργασίες.

Γ.         Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπο ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων εφαρμογών.

Δ.         Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή άλλο ισοδύναμο (με συναφές πεδίο εφαρμογής).

Ε.         Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ CEPA EN 16636.

ΣΤ.       Εξειδικευμένο προσωπικό, εφοδιασμένο με τα κατάλληλα μέσα για την εργασία, όπως μάσκες, γάντια, φόρμες και επιστημονικά υπεύθυνο , ο οποίος θα υπογράφει και το Πιστοποιητικό της απεντόμωσης - μυοκτονίας, απολύμανσης και προνυμφοκτονίας και θα έχει τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος για αυτές τις εφαρμογές και κυρίως για τα μέτρα ασφαλείας για τους δημότες, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες των χώρων - κτιρίων.

Απαιτούμενη εμπειρία:

Ζ.         Οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες (τουλάχιστον δύο συμβάσεις καλής εκτέλεσης):

α) μυοκτονίας φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων της συγκεκριμένης εφαρμογής (εφαρμογή συρμάτινων κύβων).

β) ακμαιοκτονίας, προνυμφοκτονίας και παρακολούθησης των τριών προαναφερθέντων γενών κουνουπιών. Οι εργασίες παρακολούθησης να αποδεικνύονται με αντίστοιχα δικαιολογητικά ή βεβαιώσεις που θα αναφέρονται στην ταυτοποίηση και αναγνώριση των κουνουπιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή( αναγνωρισμένοι Δημόσιοι φορείς).

Η.         Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να καταθέσει φάκελο με τις εγκρίσεις του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με τα MSDS των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιεί.

Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη και λοιπές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702. 

           

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου http://keratsini-drapetsona.gr/.

           

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τρίτη 14/08/2018 σε κλειστό φάκελο.  

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                                   

                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                           Και με εντολή

                                                                                          Η εντεταλμένη  Δημοτική Σύμβουλος

 

                                                                                                   ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ 

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση