Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018 15:36

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια επίπλων και παρελκομένων αυτών και ειδών ιματισμού

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 21/08/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           Αρ. Πρωτ. 33290

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                       

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                   

FAX: 210-4633375                                                          

                                                                                              

 

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια επίπλων και παρελκομένων αυτών και ειδών ιματισμού για τις ανάγκες του έργου ‘’προμήθειες για την συντήρηση- αποκατάσταση και εξοπλισμό βρεφονηπιακού σταθμού ΚΡΩΣΦΗΛΔ στα πλαίσια Β΄ φάσης Κοινωφελούς εργασίας’’ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές των ανωτέρω υλικών περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική μελέτη που έχει συνταχθεί από τον Δήμο.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
 • Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
 • Τις διατάξεις του Ν.4414/2016, αρ.61 παρ. 2 “περί ενίσχυσης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης’’

 

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται ανά ομάδα της μελέτης εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών της ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.762,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/7135.0067 και   τίτλο εξόδου «έργο προμήθειες για την συντήρηση- αποκατάσταση και εξοπλισμό βρεφονηπιακού σταθμού ΚΡΩΣΦΗΛΔ στα πλαίσια Β΄ φάσης Κοινωφελούς εργασίας» του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.

 

 

               Δικαιολογητικά συμμετοχής

 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν:

α) ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και

β) ότι ως ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 :

- απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

- πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη πληρούν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Ζ3-5430/22-4-09 «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου» και της ΚΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395Β/14-7-2009 «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων – Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό».
 2. Τεχνική προσφορά
 3. Οικονομική προσφορά  

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα , πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό .

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση αναλυτικής περιγραφής , εικόνων και τεχνικών χαρακτηριστικών για την καλύτερη αξιολόγηση των ειδών (επί ποινής αποκλεισμού) .

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074 702 (Τσερεντζούλια Ανθή).   

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

           

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 31/08/2018 σε κλειστό φάκελο.  

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                                    

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Και με εντολή

 Η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος

 

  ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση