Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 12:39

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας γάλακτος για τους παιδικούς σταθμούς

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κερατσίνι, 13/09/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αριθ. Πρωτ.: 36717      

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών                                                  

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι                          

Ταχ. Κωδ.: 18756                                                      

Πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας                                   

Τηλέφωνο: 213.2074755        

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019» και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 01/11/2018 έως 30/11/2019, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4412/2016.

  1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074702  

  1. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:

ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΜΕ 3,5% ΚΑΙ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ, (52.204 Λίτρα)

  1. Κατανομή σε τμήματα: Όχι
  2. Συνολικός προϋπολογισμός:

 52.204,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

   6.786,52 € Φ.Π.Α. 13%

 58.990,52 € συνολικός προϋπολογισμός

  1. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της (01/11/2018) έως 30/11/2019. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
  2. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κος Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074702 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )
  3. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την  28/09/2018  ημέρα Παρασκευή και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 00 π.μ και θα λήξει στις 11.30 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
  4. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
  5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
  6. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, οι χώροι και τρόποι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

                                                                                                            Ο Δήμαρχος  

                                                                                                       Χρήστος Βρεττάκος      

     Ακριβές αντίγραφο   

     Η Προϊσταμένη Γραμματείας    

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση