Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018 11:46

Πρόσκληση ενδιαφέροντος: Ανάθεση υπηρεσιών σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών και αναπληρωτή, για τον τακτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   04/10/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              Αρ. Πρωτ.      39710           

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                                            

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                        

FAX: 210-4633375                                        

                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών και αναπληρωτή αυτού για τον τακτικού έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των  9.999,36 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον  Κ.Α. 10.6142.0006 και τίτλο «Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών  Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας», του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.


H ανάθεση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

2.Με τις διατάξεις  του Ν 4555/2018 (Κλεισθένης Ι)

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006

Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών      πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013 που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και οι οποίες να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία κατά τα τρία τελευταία χρόνια σε τρείς και πλέον Δήμους με έσοδα εκμετάλλευσης ισολογισμού  μεγαλύτερα ή ίσα των 20.000.000,00 ευρώ, καθώς και  πρόσθετα επαγγελματικά προσόντα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής

 

  • Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν  γνώση των όρων της παρούσας μελέτης και συμφωνούν με αυτούς.
  • Οικονομική Προσφορά.
  • Πιστοποιητικά ελέγχου από τρείς και πλέον Δήμους με έσοδα εκμετάλλευσης ισολογισμού άνω των 20.000.000,00 ευρώ κατά την προηγούμενη τριετία και οι οποίοι θα προσκομισθούν, καθώς και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τους όρους της παρούσας μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702. 

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

           

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τρίτη 09/10/2018 σε κλειστό φάκελο.  

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.              

                    

                                                                                                        Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                     ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

                   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ    

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση